Algemene Voorwaarden

Algemeen

Dit document bevat de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van de diensten die worden aangeboden door Ghent Law School Consultancy vzw, en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0800.472.704 (“GLSC”).

De mogelijke onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling; of een deel van een artikel, lid of bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen, leden of bepalingen van deze Voorwaarden.

De in deze Voorwaarden gebruikte opschriften hebben geen invloed op de betekenis of de strekking van de bepalingen waarnaar zij verwijzen. Ze worden omwille van het gemak en marktpraktijken gebruikt.

 1. Toepasselijkheid
  • De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbijstand en juridisch advies verstrekt door en in naam van GLSC aan eenieder die erom verzoekt (de “Cliënt”). De Cliënt die om rechtsbijstand en juridisch advies verzoekt (de “Diensten”), accepteert de Voorwaarden en dat de Voorwaarden een overeenkomst vormen tussen GLSC en de Cliënt. Hiervan kan enkel afgeweken worden door een schriftelijke overeenkomst die naar behoren is ondertekend door GLSC en de Cliënt.
 2. Diensten
  • GLSC is een studentenvereniging die tot doel heeft gratis en toegankelijk juridisch advies te verlenen aan particulieren en ondernemers. Daarnaast organiseren wij vormings- en studiedagen met of zonder onze partners.
  • Het verlenen van Diensten aan de Cliënt wordt mogelijk gemaakt door rechtenstudenten aan de Universiteit Gent.
  • Voor het leveren van Diensten treedt GLSC niet op als vertegenwoordiger van haar Cliënten. Daarnaast wordt er benadrukt dat GLSC geen advocatenkantoor is en niet gericht is op het creëren van een advocaat-cliënt relatie.
  • De Cliënt die naar de Diensten verzoekt kan rekenen op kwalitatief en gratis juridisch advies. Vanwege het kosteloze karakter voor het leveren van de Diensten worden er geen financiële bijdragen gevraagd aan de Cliënt.
 3. Toegang tot de Diensten

3.1. De Cliënt die zich beroept op de Diensten, doet dit voor praktische redenen door middel van het online formulier van GLSC via deze link: https://glsconsultancy.be/nl/contact/. GLSC behoudt zich het recht voor om een verzoek te aanvaarden of te weigeren. Indien een verzoek geweigerd wordt, zal dit met redenen worden toegelicht.

 1. Uitbesteding
  • Indien uiterst complexe aangelegenheden zich voortdoen tijdens de uitvoering van de Diensten, wordt in overleg met de Cliënt beroep gedaan op derden. Dit zijn onder andere advocatenkantoren, academici of externe adviseurs.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  • Om de Diensten naar behoren uit te voeren, wordt er van de Cliënt verwacht om relevante en volledige gegevens mee te delen aan GLSC.
  • GLSC verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Cliënt te verwerken overeenkomstig de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en alle andere toepasselijke wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
  • De Privacy Policy van GLSC die van tijd tot tijd gewijzigd kan worden, is terug te vinden via deze link: https://glsconsultancy.be/privacy-policy/.
 3. Aansprakelijkheid
  • De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat GLSC een vereniging is die uitsluitend bestaat uit studenten die geen juristen zijn. Bijgevolg erkent de Cliënt dat GLSC haar Diensten stelt volgens het principe van de middelenverbintenis.
  • GLSC kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor bedrog of een zware fout. De schade die hieruit voortvloeit is in ieder geval beperkt tot de werkelijke waarde ervan. Indirecte schade, zoals, bijkomende kosten of winstderving, zijn hierin uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Intellectuele rechten
  • Alle logo’s, dienstmerken, foto’s en modellen die voorkomen op documenten van GLSC die zijn uitgewisseld tussen GLSC en de Cliënt zijn en blijven onder het exclusieve eigendom van GLSC.
  • Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo’s, merken, foto’s en modellen, ongeacht het medium, voor commerciële, associatieve of vrijwillige doeleinden, is verboden behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GLSC.
 5. Publicatie en wijzigingen

8.1. De Voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website van GLSC.

 • GLSC behoudt zich het recht om de Voorwaarden te wijziging. De datum en uur van de wijziging wordt telkens aangegeven op de voornoemde link.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. GLSC en de Cliënt zullen te goeder trouw hun redelijke inspanningen leveren om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden in der minne te schikken. Indien geen oplossing in onderling overleg kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om van het geschil kennis te nemen.